Total Pageviews

Friday, September 20, 2019

PHÂN ƯU

Nhận tin buồn

Ông PHAN VĂN TÚ
Pháp danh TRỪNG DUYỆT.
Quê quán Nhan Biều, Triệu Phong, Quảng Trị.

Nguyên Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu SVSQ/Trừ Bị khóa 4 Thủ Đức
Nguyên Chánh sự Vụ Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch Tổng Nha Tài Chánh
Bộ Quốc Phòng
Đã tạ thế ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại San Jose, California.

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 92 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông  Phan Văn Tú sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.


*

No comments:

Post a Comment