Total Pageviews

Friday, September 20, 2019

PHÂN ƯU

Nhận tin buồn

Ông PHAN VĂN TÚ
Pháp danh TRỪNG DUYỆT.
Quê quán Nhan Biều, Triệu Phong, Quảng Trị.

Nguyên Trung Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu SVSQ/Trừ Bị khóa 4 Thủ Đức
Nguyên Chánh sự Vụ Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch Tổng Nha Tài Chánh
Bộ Quốc Phòng
Đã tạ thế ngày 13 tháng 9 năm 2019 tại San Jose, California.

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 92 TUỔI
 *
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông  Phan Văn Tú sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.


*

Wednesday, September 11, 2019

PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận tin buồn
thân mẫu của bà Phạm Minh Tâm là nhạc mẫu của anh Thái Văn Hòa:

Cụ Cố Quả Phụ PHẠM VĂN TƯỜNG
Nhủ danh Anna Maria Vũ Thị Thược

Sinh quán Bất Bạt, Tây Sơn, Việt Nam.
Đã qua đời vào lúc 10 sáng, ngày 03 tháng 9 năm 2019 (05/8/Kỷ Hợi).

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 93 TUỔI

Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Thái Văn Hòa và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Cố sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali.

*****