Total Pageviews

Tuesday, September 11, 2018

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Được tin:

Ông NGUYỄN TRÙ

Sinh ngày 28 tháng 3 năm 1935, năm Ất Hợi tại Quảng Trị
Mất ngày 8 tháng 9 năm 2018
Nhằm vào ngày 29 tháng 7 năm Mậu Tuất
Tại San Jose, California, USA

Hưởng thọ 84 tuổi

Linh cữu quàng tại
Oak Hill Funeral Park
300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125


Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Nguyễn Trù sớm tiêu diêu miền cực lạc.

*

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc California


 ******