Total Pageviews

Friday, March 16, 2018

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
Chúng tôi  vô cùng thương tiếc khi hay tin:

Ông TRẦN VĂN LOAN

Cựu Đại Úy TQLC/ QLVNCH
Cựu SVSQ Khóa 23/ VBQGVN
Cựu TTK/ Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa QG/BCL
Cựu Hội Trưởng Hội Trường Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị

Đã từ trần vào lúc 12:30 pm, ngày 12/3/2018
(Nhằm vào ngày 25 tháng Giệng, Mậu Tuất)

HƯỞNG THỌ 71 TUỔI.

Nguyện cầu hương linh Ông 
  sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị
Bắc California, USA.No comments:

Post a Comment