Total Pageviews

Friday, October 20, 2017

PHÂN ƯU
PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn
Ông VÕ ĐÌNH DỤC
Pháp danh MINH NGHĨA

Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1946 (Bính Tuất) tại Thi Ông, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam.

Đã mệnh chung vào ngày 19 tháng 10 năm 2017, nhằm vào ngày 30 tháng 8 năm Đinh Dậu, tại Houston, Texas, USA.
Hưởng thơ 72 tuổi.

 *

Xin thành kính phân ưu cùng bà Quả Phụ Võ Đình Dục, nhủ danh Đỗ Thị Hoa và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Võ Đình Dục sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Thành Kính Phân Ưu

Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị Bắc Cali
Hội Liên Trường Quảng Trị Bắc Cali.

Đồng kính bái
 *


No comments:

Post a Comment